Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Korur Hukuk ve Danışmanlık Bürosu;
Sigorta sözleşmeleri kapsamında meydana gelen tüm uyuşmazlıklara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu başta olmak üzere bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketlerine ve sigorta reasürans şirketlerine, sigortalılara ve diğer poliçe lehtarlarına hukuki destek sağlayarak her türlü ihtilafın çözümü için dava süreçlerinin takibini sağlamaktadır.

Korur Hukuk;

 • Trafik kazalarından kaynaklanan bedeni ve maddi zararların tazmini,
 • Sigorta şirketlerinin rücu talepleri,
 • Araç değer kaybı ve hasar bedeli talepleri,
 • Hekimlerin tıbbi kötü uygulamalarından kaynaklanan malpraktis dosyaları,
 • İşveren Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi kapsamında işveren aleyhine ileri sürülecek sürekli iş göremezlik tazminatı,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı,
 • Manevi tazminat talepleri sebebiyle doğacak tazminat taleplerine ilişkin davalar,
 • Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde yapılan başvuruların takibi,
 • Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemlerine ilişkin süreçler,
 • Nakliye sigortaları,
 • Makine sigortaları,
 • Yangın sigortaları,
 • Tarımsal sigortalar,
 • Trafik sigortaları alanlarında hizmet veren sigorta şirketlerine danışmanlık hizmeti verilmesi ve hukuki uyuşmazlık halinde yasal sürecin takip edilmesi,
 • Maluliyet sigortası davası,
 • Yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları,
 • Havacılık ve deniz sigortası uyuşmazlıkları,

Konuları başta olmak üzere alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.